Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
Estimata John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Saluton John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Saluton John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Estimata John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Atentu.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Mi amas vin.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Ĉiu mia amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Multe da amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Multa amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny