Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
谢谢您的邮件。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
你对...有什么计划吗?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
请在...上加我,我的用户名是...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
当...,请回复我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
如果你有更多消息,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny