Zwroty | tajski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
ประธานและกรรมการบริษัท
WB, główna osoba w biznesie
Giám đốc điều hành
กรรมการผู้จัดการ
USA, główna osoba w biznesie
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
ผู้จัดการทางการตลาด
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
ผู้จัดการการขาย
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
กรรมการบุคลากร
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Giám đốc/Trưởng văn phòng
ผู้จัดการสำนักงาน
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Thư ký trưởng
เลขาธิการของบริษัท
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Kế toán trưởng
หัวหน้านักบัญชี
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
ผู้บริหารทางเทคนิค
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
ผู้บริหารด้านการผลิต
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
ผู้จัดการโรงงาน
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce