Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
President-commissaris
WB, główna osoba w biznesie
Giám đốc điều hành
President-directeur
USA, główna osoba w biznesie
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Commercieel Directeur
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Verkoopleider
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Hoofd Klantenafdeling
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Hoofd Personeelszaken
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Hoofd Personeelszaken
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Bureauchef
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Thư ký trưởng
Bedrijfssecretaris
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Kế toán trưởng
Hoofd Boekhouding
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Technisch Directeur
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Productieleider
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Bedrijfsleider
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce