Zwroty | japoński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
経営責任者
WB, główna osoba w biznesie
Giám đốc điều hành
経営責任者
USA, główna osoba w biznesie
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
マーケティング担当責任者
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
営業部長
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
カスタマーサービス部部長
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
人事部長
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
人事部長
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Giám đốc/Trưởng văn phòng
業務マネージャー/事務長
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Thư ký trưởng
総務部長
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Kế toán trưởng
会計主任
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
IT部長
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
研究開発部長
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
生産部部長
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
工場長
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce