Zwroty | hindi - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
WB, główna osoba w biznesie
Giám đốc điều hành
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
USA, główna osoba w biznesie
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
विक्रय निर्देशक
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
विक्री प्रबंधक
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
मानव संसाधन निर्वाहक
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
मानव संसाधन निर्वाहक
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Giám đốc/Trưởng văn phòng
निर्वाहक
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Thư ký trưởng
कंपनी सचिव
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Kế toán trưởng
मुख्य लेखापाल
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
तकनीकि अधिकारी
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
उत्पादन निर्देशक
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
कारखाने का निर्वाहक
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce