Zwroty | arabski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
رئيس مجلس الإدارةِ والمدير العام
WB, główna osoba w biznesie
Giám đốc điều hành
الرئيس التنفيذي
USA, główna osoba w biznesie
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
مدير التسويق
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
مدير المبيعات
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
مدير خدمات العملاء
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
مدير شؤون الموظفين
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
مدير الموارد البشرية
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Giám đốc/Trưởng văn phòng
مدير المكتب
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Thư ký trưởng
سكرتيرة شركة
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Kế toán trưởng
رئيس الحسابات
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
المدير الفني
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
مدير البحوثِ والتنميةِ
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
مدير الإنتاجِ
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
مدير المصنع
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce