Zwroty | wietnamski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

ประธานและกรรมการบริษัท
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
WB, główna osoba w biznesie
กรรมการผู้จัดการ
Giám đốc điều hành
USA, główna osoba w biznesie
ผู้จัดการทางการตลาด
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
ผู้จัดการการขาย
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
กรรมการบุคลากร
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
ผู้จัดการสำนักงาน
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
เลขาธิการของบริษัท
Thư ký trưởng
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
หัวหน้านักบัญชี
Kế toán trưởng
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
ผู้บริหารทางเทคนิค
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
ผู้บริหารด้านการผลิต
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
ผู้จัดการโรงงาน
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce