Zwroty | hindi - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

ประธานและกรรมการบริษัท
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
WB, główna osoba w biznesie
กรรมการผู้จัดการ
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
USA, główna osoba w biznesie
ผู้จัดการทางการตลาด
विक्रय निर्देशक
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
ผู้จัดการการขาย
विक्री प्रबंधक
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
กรรมการบุคลากร
मानव संसाधन निर्वाहक
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
मानव संसाधन निर्वाहक
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
ผู้จัดการสำนักงาน
निर्वाहक
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
เลขาธิการของบริษัท
कंपनी सचिव
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
หัวหน้านักบัญชี
मुख्य लेखापाल
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
ผู้บริหารทางเทคนิค
तकनीकि अधिकारी
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
ผู้บริหารด้านการผลิต
उत्पादन निर्देशक
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
ผู้จัดการโรงงาน
कारखाने का निर्वाहक
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce