Zwroty | chiński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

ประธานและกรรมการบริษัท
主席兼总裁
WB, główna osoba w biznesie
กรรมการผู้จัดการ
首席执行官
USA, główna osoba w biznesie
ผู้จัดการทางการตลาด
营销总监
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
ผู้จัดการการขาย
销售总监
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
客户服务经理
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
กรรมการบุคลากร
人事总监
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
人力资源经理
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
ผู้จัดการสำนักงาน
办公室经理
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
เลขาธิการของบริษัท
公司秘书
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
หัวหน้านักบัญชี
总会计师
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
ผู้บริหารทางเทคนิค
技术总监
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
研发经理
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
ผู้บริหารด้านการผลิต
生产总监
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
ผู้จัดการโรงงาน
工厂经理
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce