Zwroty | francuski - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Rozważamy możliwość zakupu...
Nous considérons l'achat de...
Formalne, niezobowiązująco
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Formalne, bardzo uprzejme
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Nous voudrions passer une commande.
Formalne, uprzejme
Załączamy nasze zamówienie na...
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Formalne, uprzejme
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Formalne, uprzejme
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Formalne, uprzejme
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Formalne, bezpośrednie
Chcemy zakupić u Państwa...
Nous désirons vous acheter...
Formalne, bezpośrednie
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Formalne, uprzejme
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Formalne, bardzo uprzejme
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Formalne, uprzejme
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Formalne, bezpośrednie
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Formalne, bezpośrednie
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Formalne, bezpośrednie
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Formalne, uprzejme
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Formalne, bezpośrednie
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Formalne, bezpośrednie
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Formalne, bezpośrednie
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Formalne, bezpośrednie
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Formalne, uprzejme
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Formalne, uprzejme
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Formalne, uprzejme
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Formalne, uprzejme
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Formalne, bardzo uprzejme
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Formalne, bardzo uprzejme
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Formalne, uprzejme
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Formalne, uprzejme
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Formalne, uprzejme
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Formalne, bezpośrednie
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Formalne, bezpośrednie
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Formalne, bardzo bezpośrednie