Zwroty | polski - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Estamos considerando adquirir...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formalne, niezobowiązująco
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formalne, bardzo uprzejme
Quisiéramos hacer un pedido.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formalne, uprzejme
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formalne, uprzejme
Adjunto encontrará nuestro pedido...
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formalne, uprzejme
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formalne, uprzejme
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formalne, bezpośrednie
Deseamos adquirir...
Chcemy zakupić u Państwa...
Formalne, bezpośrednie
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formalne, uprzejme
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formalne, bardzo uprzejme
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formalne, uprzejme
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formalne, bezpośrednie
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formalne, bezpośrednie
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formalne, bezpośrednie
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formalne, uprzejme
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formalne, bezpośrednie
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formalne, bezpośrednie
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formalne, bezpośrednie
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formalne, bezpośrednie
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formalne, uprzejme
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formalne, uprzejme
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formalne, uprzejme
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formalne, uprzejme
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formalne, bardzo uprzejme
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formalne, bardzo uprzejme
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formalne, uprzejme
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formalne, uprzejme
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formalne, uprzejme
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formalne, bezpośrednie
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formalne, bezpośrednie
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formalne, bardzo bezpośrednie
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formalne, bardzo bezpośrednie