Zwroty | polski - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Nous considérons l'achat de...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formalne, niezobowiązująco
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formalne, bardzo uprzejme
Nous voudrions passer une commande.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formalne, uprzejme
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formalne, uprzejme
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formalne, uprzejme
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formalne, uprzejme
Nous passons la commande ci-jointe pour...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formalne, bezpośrednie
Nous désirons vous acheter...
Chcemy zakupić u Państwa...
Formalne, bezpośrednie
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formalne, uprzejme
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formalne, bardzo uprzejme
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formalne, uprzejme
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formalne, bezpośrednie
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formalne, bezpośrednie
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formalne, bezpośrednie
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formalne, uprzejme
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formalne, bezpośrednie
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formalne, bezpośrednie
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formalne, bezpośrednie
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formalne, bezpośrednie
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formalne, uprzejme
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formalne, uprzejme
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formalne, uprzejme
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formalne, uprzejme
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formalne, bardzo uprzejme
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formalne, bardzo uprzejme
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formalne, uprzejme
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formalne, uprzejme
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formalne, uprzejme
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formalne, bezpośrednie
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formalne, bezpośrednie
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formalne, bardzo bezpośrednie