Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Uvažujeme o koupi...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Formalne, niezobowiązująco
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Formalne, bardzo uprzejme
Chtěli bychom zadat objednávku.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Formalne, uprzejme
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Formalne, uprzejme
V příloze najdete naší objednávku.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Formalne, uprzejme
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Formalne, uprzejme
Tímto zadáváme objednávku na...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Formalne, bezpośrednie
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Formalne, bezpośrednie
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Formalne, uprzejme
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Formalne, bardzo uprzejme
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Formalne, uprzejme
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Formalne, bezpośrednie
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Formalne, bezpośrednie
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Formalne, bezpośrednie
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Formalne, uprzejme
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Formalne, bezpośrednie
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Formalne, bezpośrednie
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Formalne, bezpośrednie
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Formalne, bezpośrednie
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Formalne, uprzejme
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Formalne, uprzejme
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Formalne, uprzejme
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Formalne, uprzejme
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Formalne, bardzo uprzejme
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Formalne, bardzo uprzejme
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Formalne, uprzejme
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Formalne, uprzejme
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Formalne, uprzejme
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Formalne, bezpośrednie
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Formalne, bezpośrednie
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Formalne, bardzo bezpośrednie