Zwroty | japoński - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Uvažujeme o koupi...
・・・・の購入を検討しております。
Formalne, niezobowiązująco
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
下記の通り・・・・を注文いたします。よろしくお手配願います。
Formalne, bardzo uprzejme
Chtěli bychom zadat objednávku.
下記の通り注文いたします。よろしくお取り計らい願います。
Formalne, uprzejme
V příloze je naše závazná objednávka pro...
同封物は・・・・の正式な注文書です。
Formalne, uprzejme
V příloze najdete naší objednávku.
注文書を同封いたしました。
Formalne, uprzejme
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
弊社は・・・・について安定した需要があるので・・・・の購入を検討しております。
Formalne, uprzejme
Tímto zadáváme objednávku na...
・・・・を下記の通り注文いたします。
Formalne, bezpośrednie
Máme v úmyslu od Vás koupit...
・・・・を注文いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
Formalne, bezpośrednie
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
まことに不本意ながら、・・・・の価格を・・・・に変更させていただきたく、お願い申し上げます。
Formalne, bardzo bezpośrednie
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
書面で確認をいただきたいのですが
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
発送日と総額をファックスにてご回答をお願いします。
Formalne, uprzejme
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
注文を早急に処理いたします。
Formalne, bardzo uprzejme
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
ご注文を承りました。・・・・までに発送致します。
Formalne, uprzejme
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
口頭契約に従いまして、契約書を送付いたします。ご確認の上、ご署名と捺印をお願い致します。
Formalne, bezpośrednie
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
契約書を2枚同封しました。
Formalne, bezpośrednie
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
契約書にご署名の上、お手数ですが受理日より10日以内にご返送ください。
Formalne, bezpośrednie
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
ご注文を受注いたしましたので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
Formalne, uprzejme
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
見積もりをご送付いただきありがとうございます。
Formalne, bezpośrednie
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
この書面は・・月・・日付けの口頭契約を確認するものです。
Formalne, bezpośrednie
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
私どもはお支払いが、取消不能信用状/国際為替/銀行振替 により行われることに同意いたします。
Formalne, bezpośrednie
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
注文を受注いたしましたので早急に手配します。
Formalne, bezpośrednie
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
・・・・日の納期を厳守していただけるという条件で、試験注文をお願い致します。
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
数量・・・・と発注いたしましたが、・・・・に変更していただくことは可能でしょうか。お手数ですが、ご検討お願い致します。
Formalne, uprzejme
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
数量・・・・でお願いしておりましたが、追加注文をすることは可能でしょうか。
Formalne, uprzejme
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、当社側で不都合が生じたため・・・・日に納期を延長していただくことは可能でしょうか。
Formalne, uprzejme
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
調達に急遽不都合が生じまして、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。・・・・月・・・・日には、貴社に納入の予定でございます。
Formalne, uprzejme
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
納期が明日までとなっておりましたが、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
貴社にご迷惑をおかけして申し訳ございませんが・・・・により注文を取消させていただきます。
Formalne, bardzo uprzejme
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
誠に勝手ではありますが、注文を取消させていただきたく、お願いいたします。また、貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Formalne, bardzo uprzejme
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご注文いただいた商品は廃番になったため/生産量が受注に追い付かないため ご注文を辞退せざるを得ない状況であります。
Formalne, uprzejme
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
大変申し訳ございませんが、取引条件を慎重に検討させていただいた結果、今回は辞退させていただくことにしました。
Formalne, uprzejme
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
大変申し訳ございませんが、・・・・により今回のお申し出を辞退させていただくことに致しました。
Formalne, uprzejme
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
この度は誠に勝手ではありますが、発注(No.*******)を取り消していただきたく存じ、ご連絡いたしました。貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Formalne, bezpośrednie
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Formalne, bezpośrednie
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
これ以上の値引きを行いますと、採算がとれなくなるおそれが生じますので、このたびはやむを得ず注文を取り消させていただきます。あしからずご了承ください。
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Formalne, bardzo bezpośrednie