Zwroty | japoński - Język biznesu | Spotkania

Spotkania - Umawianie się

Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
是非とも・・・・様とお会いしてご意見を参考にさせていただきたくご連絡を差し上げた次第です。
Formalne, bardzo uprzejme
Kdyby Vám to vyhovovalo?
ご都合のよろしい日はありますでしょうか?
Formalne, uprzejme
Můžeme si sjednat schůzku?
お会いしてお話を伺うことはできますでしょうか?
Formalne, uprzejme
Myslím, že bychom se měli setkat.
お会いしてお話を伺いたいと考えております。
Formalne, bezpośrednie

Spotkania - Przekładanie

Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
依然決めました面会の日取りを延期させていただくことは可能でしょうか?
Formalne, bardzo uprzejme
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
約束の時間は明日の2時となっておりましたが、急きょ不都合が生じたため、大変申し訳ございませんが4時に変更していただくことは可能でしょうか?
Formalne, uprzejme
Bylo by možné stanovit jiné datum?
ご迷惑をおかけいたしますが、日程を変更していただくことは可能でしょうか?
Formalne, uprzejme
Musím odložit naši schůzku do...
ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・日に変更せざるを得なくなりました。
Formalne, uprzejme
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
お約束していた日に、あいにく急用が入ってしまいました。申し訳ございませんが、日程を変更していただけないでしょうか。
Formalne, uprzejme
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
大変申し訳ございませんが、日程を変更せざるを得なくなりました。
Formalne, uprzejme
Mohli bychom se sejít dříve/později?
もう少し時間を早めて/遅くしていただくことは可能でしょうか? 
Formalne, bezpośrednie

Spotkania - Odwoływanie

Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
お電話致しましたがつながらなかったため、メールでご連絡差し上げることをお許しください。大変ご迷惑をおかけいたしますが明日の面会をキャンセルせざるをえなくなってしまいました。
Formalne, uprzejme
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
申し訳ございませんが、急きょ不都合が生じ、お会いすることができなくなってしまいました。
Formalne, uprzejme
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
大変ご迷惑をおかけいたしますが、明日の面会をキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Formalne, uprzejme
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
大変ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・のためアポイントをキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Formalne, uprzejme