Zwroty | tajski - Język biznesu | Rezerwacje

Rezerwacje - Dokonywanie rezerwacji

Vorrei riservare...
ฉันต้องการจะจอง...
Formalne, uprzejme
Vorrei prenotare...
ฉันต้องการจะจอง...
Formalne, uprzejme
Ci sono ancora dei posti liberi per...
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
Formalne, uprzejme
Vorrei prenotare una stanza al...
ฉันต้องการจองห้องของ...
Formalne, uprzejme
Vorremmo prenotare una delle vostre sale conferenza con una capacità di almeno 100 persone.
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
Formalne, uprzejme
Vorrei effettuare una prenotazione a nome...
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
Formalne, uprzejme
Vorremmo avere a disposizione i seguenti servizi e la seguente apparecchiatura:
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Dokonywanie zmian

Sarebbe possibile cambiare la data della prenotazione al...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
Formalne, uprzejme
Per errore ho riservato la stessa sala due volte. Pensa sia possibile riservare la sala per un'altra data?
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
Formalne, uprzejme
Mi trovo costretto a chiederLe di modificare la data della mia prenotazione dal... al...
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
Formalne, bardzo uprzejme
Vorrei aggiungere una sala alla mia prenotazione, dove vorremmo venisse servito il pranzo dopo l'incontro.
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
Formalne, uprzejme

Rezerwacje - Odwoływanie

Mi dispiace dover disdire la mia prenotazione del... a causa di...
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
Formalne, uprzejme
A causa di..., mi trovo costretto/a a cancellare la mia prenotazione.
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
Formalne, uprzejme
Sfortunatamente devo cancellare la nostra prenotazione per una sala conferenze piccola e per una cena a tre portate.
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
Formalne, uprzejme
Non essendo riuscito/a a raggiungerLa telefonicamente, Le scrivo per annullare la prenotazione della sala conferenze. Mi scuso per l'inconveniente.
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
Formalne, uprzejme