Zwroty | koreański - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kính gửi ngài Chủ tịch,
친애하는 사장님께,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Thưa ông,
관계자님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Thưa bà,
사모님께 드립니다.
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Thưa ông/bà,
관계자님께 드립니다.
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Thưa các ông bà,
관계자분들께 드립니다.
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Thưa ông/bà,
관계자분께 드립니다.
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
친애하는 김철수님,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Kính gửi bà Trần Thị B,
친애하는 최수정님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Kính gửi bà Trần Thị B,
친애하는 김미나님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Kính gửi bà Trần Thị B,
친애하는 신수경님,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
반가운 김미경님,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Gửi ông A,
반가운 철호씨,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Liên quan tới việc/vấn đề...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Về việc/vấn đề...
....에 대해 말씀드리자면,
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Tôi viết thư này để nói về...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Tôi xin thay mặt... viết thư này
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Liệu ông/bà có phiền...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formalna prośba, niezobowiązująco
Không biết ông/bà có vui lòng...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formalna prośba, niezobowiązująco
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
....을 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Chúng tôi rất quan tâm tới...
....을 받아보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formalna prośba, uprzejmie
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
...을 추천해주시겠습니까?
Formalna prośba, uprzejmie
Ông/bà vui lòng gửi...
...을 보내주시겠습니까?
Formalna prośba, bezpośrednio
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
신속히 ...을 하십시오.
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Chúng tôi dự định...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formalne, bardzo uprzejme
Xin chân thành cảm ơn...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formalne, bardzo uprzejme
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formalne, uprzejme
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formalne, uprzejme
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formalne, uprzejme
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formalne, uprzejme
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formalne, bezpośrednie
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
더 많은 정보를 원하시면...
Formalne, bezpośrednie
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formalne, bezpośrednie
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mniej formalne, uprzejme
Kính thư,
... 드림,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Kính thư,
... 드림,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Trân trọng,
... 올림,
Formalne, rzadziej używane
Thân ái,
... 보냄,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Thân ái,
... 가,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują