Zwroty | chiński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kính gửi ngài Chủ tịch,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Thưa ông,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Thưa bà,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Thưa ông/bà,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Thưa các ông bà,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Thưa ông/bà,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Gửi ông A,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
我们因为...给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
我们写这封信是因为...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Liên quan tới việc/vấn đề...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Về việc/vấn đề...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Tôi viết thư này để nói về...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Tôi xin thay mặt... viết thư này
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Liệu ông/bà có phiền...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Không biết ông/bà có vui lòng...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
您能将…发送给我吗
Formalna prośba, uprzejmie
Chúng tôi rất quan tâm tới...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Ông/bà vui lòng gửi...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Chúng tôi dự định...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Xin chân thành cảm ơn...
提前谢谢您…
Formalne, bardzo uprzejme
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Kính thư,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Kính thư,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Trân trọng,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Thân ái,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Thân ái,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują