Zwroty | rosyjski - Język biznesu | List

List - Adres

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Уважаемый г-н президент
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
เรียนท่าน
Уважаемый г-н ...
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนท่าน
Уважаемая госпожа
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนท่าน
Уважаемые...
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
เรียน ท่านทั้งหลาย
Уважаемые...
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Уважаемые...
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемый г-н Смидт
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Уважаемый...
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
เรียน จอห์น
Привет, Иван!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Пишем вам по поводу...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Мы пишем в связи с ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
เพิ่มเข้ามาจาก...
Ввиду...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
อ้างอิงมาจาก...
В отношении...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Ваша компания была рекомендована...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Вы не против, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Будьте любезны...
Formalna prośba, niezobowiązująco
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Буду очень благодарен, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Не могли бы вы прислать мне...
Formalna prośba, uprzejmie
เราสนใจที่จะได้รับ...
Мы заинтересованы в получении...
Formalna prośba, uprzejmie
ฉันต้องถามคุณว่า...
Вынужден (с)просить вас...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยแนะนำ...
Не могли бы вы посоветовать...
Formalna prośba, uprzejmie
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Пришлите пожалуйста...
Formalna prośba, bezpośrednio
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Вам необходимо срочно...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Мы были бы признательны, если..
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Мы намерены...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formalne, bardzo uprzejme
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Заранее спасибо...
Formalne, bardzo uprzejme
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, bardzo uprzejme
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formalne, bardzo uprzejme
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formalne, uprzejme
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formalne, uprzejme
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Спасибо за помощь в этом деле.
Formalne, uprzejme
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Я хотел бы обсудить это с вами
Formalne, bezpośrednie
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Если вам необходимо больше информации...
Formalne, bezpośrednie
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Мы ценим ваш вклад
Formalne, bezpośrednie
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formalne, bardzo bezpośrednie
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Надеюсь на скорый ответ
Mniej formalne, uprzejme
ด้วยความเคารพ
С уважением...
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
ขอแสดงความนับถือ
С уважением...
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
ด้วยความเคารพ
С уважением ваш...
Formalne, rzadziej używane
ด้วยความเคารพ
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
ด้วยความนับถือ
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują