Zwroty | chiński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Bäste John,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Vi skriver till er angående ...
我们因为...给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vi skriver i samband med ...
我们写这封信是因为...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Vidare till ...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Jag skriver för att fråga om ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Kunde ni vänligen skicka mig ...
您能将…发送给我吗
Formalna prośba, uprzejmie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Jag måste fråga er om/angående ...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Skulle ni kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Skulle ni kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi ber er omgående att ...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Tack på förhand...
提前谢谢您…
Formalne, bardzo uprzejme
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Om ni behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Vi uppskattar att göra affärer med er.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Jag ser fram emot att höra från er snart.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Med vänlig hälsning,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Vänliga hälsningar,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Hälsningar,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują