Zwroty | chiński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Уважаемый г-н президент
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Уважаемый г-н ...
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Привет, Иван!
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Пишем вам по поводу...
我们因为...给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Мы пишем в связи с ...
我们写这封信是因为...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ввиду...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
В отношении...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Не могли бы вы предоставить информацию о...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Я пишу от лица..., чтобы...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ваша компания была рекомендована...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Вы не против, если...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Будьте любезны...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Буду очень благодарен, если...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Не могли бы вы прислать мне...
您能将…发送给我吗
Formalna prośba, uprzejmie
Мы заинтересованы в получении...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Вынужден (с)просить вас...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Не могли бы вы посоветовать...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Пришлите пожалуйста...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Вам необходимо срочно...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Мы были бы признательны, если..
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Каков ваш актуальный прейскурант на...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Мы намерены...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Заранее спасибо...
提前谢谢您…
Formalne, bardzo uprzejme
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Спасибо за помощь в этом деле.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Я хотел бы обсудить это с вами
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Если вам необходимо больше информации...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Мы ценим ваш вклад
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Надеюсь на скорый ответ
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
С уважением...
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
С уважением...
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
С уважением ваш...
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
С уважением...
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
С уважением...
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują