Zwroty | chiński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Excelentíssimo Sr. Presidente,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Escrevemos a respeito de...
我们因为...给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Escrevemos em atenção a...
我们写这封信是因为...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Em relação à/ao ...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Em atenção à/ao...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Escrevo-lhe para saber sobre...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Escrevo-lhe em nome de...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Sua empresa foi altamente recomendada por...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Teria a gentileza de...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Eu ficaria muito satisfeito se...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
您能将…发送给我吗
Formalna prośba, uprzejmie
Nós estamos interessados em obter/receber...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Devo perguntar-lhe se...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor poderia recomendar...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nós ficaríamos agradecidos se...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Qual a lista atual de preços de...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
É a nossa intenção...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Lamentamos informar que...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
提前谢谢您…
Formalne, bardzo uprzejme
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Caso precise de maiores informações...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Nós prezamos o seu negócio.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Eu espero ter notícias suas em breve.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Cordialmente,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Atenciosamente,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Com elevada estima,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Lembranças,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Abraços,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują