Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Sehr geehrter Herr Präsident,
Geachte heer President
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sehr geehrte Damen und Herren,
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sehr geehrte Damen und Herren,
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Lieber Herr Schmidt,
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Lieber Johann,
Beste Jan
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Wij schrijven u in verband met ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Bezug nehmend auf...
Met betrekking tot ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
In Bezug auf...
Ten aanzien van ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Zou u het erg vinden om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wären Sie so freundlich...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formalna prośba, uprzejmie
Ich möchte Sie fragen, ob...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formalna prośba, uprzejmie
Können Sie ... empfehlen...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Sie werden dringlichst gebeten, ...
U wordt dringend verzocht ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir beabsichtigen...
Het is ons oogmerk om ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formalne, bardzo uprzejme
Vielen Dank im Voraus...
Bij voorbaat dank.
Formalne, bardzo uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formalne, bardzo uprzejme
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formalne, uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formalne, uprzejme
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formalne, uprzejme
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formalne, uprzejme
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formalne, bezpośrednie
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formalne, bezpośrednie
Wir schätzen Sie als Kunde.
Wij waarderen u als klant.
Formalne, bezpośrednie
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Ik hoor graag van u.
Mniej formalne, uprzejme
Mit freundlichen Grüßen
Met vriendelijke groet,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Mit freundlichen Grüßen
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hochachtungsvoll
Hoogachtend,
Formalne, rzadziej używane
Herzliche Grüße
Met de beste groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Grüße
Groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują