Zwroty | chiński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Sehr geehrter Herr Präsident,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Lieber Herr Schmidt,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Lieber Johann,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
我们因为...给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
我们写这封信是因为...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Bezug nehmend auf...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
In Bezug auf...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wären Sie so freundlich...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
您能将…发送给我吗
Formalna prośba, uprzejmie
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Ich möchte Sie fragen, ob...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Können Sie ... empfehlen...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Sie werden dringlichst gebeten, ...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Wir beabsichtigen...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Vielen Dank im Voraus...
提前谢谢您…
Formalne, bardzo uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Wir schätzen Sie als Kunde.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Mit freundlichen Grüßen
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Mit freundlichen Grüßen
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Hochachtungsvoll
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Herzliche Grüße
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Grüße
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują