Zwroty | esperancki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

친애하는 사장님께,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
사모님께 드립니다.
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
관계자분들께 드립니다.
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
관계자분께 드립니다.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
친애하는 김철수님,
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
친애하는 최수정님,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
친애하는 김미나님,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
친애하는 신수경님,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
반가운 김미경님,
Estimata John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
반가운 철호씨,
Estimata John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Ni skribas al vi pri...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Ni skribas en rilato kun...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
....에 관하여 말씀드리자면,
Plu al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
....에 대해 말씀드리자면,
Kun referenco al...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mi skribas por demandi pri...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Mi skribas al vi nome de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Mi estus plej dankema, se...
Formalna prośba, niezobowiązująco
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Mi estus dankema, se vi povus...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
....을 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, uprzejmie
....을 받아보고 싶습니다.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formalna prośba, uprzejmie
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mi devas peti vin, ĉu...
Formalna prośba, uprzejmie
...을 추천해주시겠습니까?
Ĉu vi povas rekomendi...
Formalna prośba, uprzejmie
...을 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formalna prośba, bezpośrednio
신속히 ...을 하십시오.
Vi estas urĝe petita al...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Ni estus dankemaj, se...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Ĝi estas nia intenco...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formalne, bardzo uprzejme
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Antaŭdankon…
Formalne, bardzo uprzejme
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formalne, bardzo uprzejme
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formalne, bardzo uprzejme
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formalne, uprzejme
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formalne, uprzejme
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formalne, uprzejme
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formalne, uprzejme
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formalne, bezpośrednie
더 많은 정보를 원하시면...
Se vi bezonas pli informon...
Formalne, bezpośrednie
당신의 노고에 감사드립니다.
Ni dankas vian negocon.
Formalne, bezpośrednie
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formalne, bardzo bezpośrednie
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mniej formalne, uprzejme
... 드림,
Altestime,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
... 드림,
Altestime,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
... 올림,
Altestime,
Formalne, rzadziej używane
... 보냄,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
... 가,
Ĉion bonan,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują