Zwroty | chiński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

친애하는 사장님께,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
관계자님께 드립니다.
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
사모님께 드립니다.
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
관계자님께 드립니다.
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
관계자분들께 드립니다.
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
관계자분께 드립니다.
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
친애하는 김철수님,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
친애하는 최수정님,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
친애하는 김미나님,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
친애하는 신수경님,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
반가운 김미경님,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
반가운 철호씨,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
我们因为...给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
我们写这封信是因为...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
....에 관하여 말씀드리자면,
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
....에 대해 말씀드리자면,
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
我写这封信,想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
혹시 ...... 해주실 수 있나요
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
....을 보내주시겠습니까?
您能将…发送给我吗
Formalna prośba, uprzejmie
....을 받아보고 싶습니다.
我们对接受/获得...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
...을 추천해주시겠습니까?
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
...을 보내주시겠습니까?
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
신속히 ...을 하십시오.
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
....의 현재 정가가 얼마입니까?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
저희는 .....을 하고 싶습니다.
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
... 에 관해 미리 감사드립니다.
提前谢谢您…
Formalne, bardzo uprzejme
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
더 많은 정보를 원하시면...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
당신의 노고에 감사드립니다.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
곧 답장을 받고 싶습니다.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
... 드림,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
... 드림,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
... 올림,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
... 보냄,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
... 가,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują