Zwroty | chiński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Monsieur le président,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Monsieur,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Madame, Monsieur,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Madame, Monsieur,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Aux principaux concernés,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Monsieur Dupont,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Madame Dupont,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Mademoiselle Dupont,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Madame Dupont,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Monsieur Dupont,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Cher Benjamin,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Nous vous écrivons concernant...
我们因为...给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Nous vous écrivons au sujet de...
我们写这封信是因为...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Suite à...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
En référence à...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
J'écris afin de me renseigner sur...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Je vous écris de la part de...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Votre société fut recommandée par...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Auriez-vous l'amabilité de...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Je vous saurai gré de...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Je vous saurai gré de...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Pourriez-vous me faire parvenir...
您能将…发送给我吗
Formalna prośba, uprzejmie
Nous sommes intéressés par la réception de...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Je me permets de vous demander si...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Pourriez-vous recommander...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Nous vous prions de...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Nous vous serions reconnaissants si...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Quelle est votre liste des prix pour...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Notre intention est de...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Nous regrettons de vous informer que...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
En vous remerciant par avance...
提前谢谢您…
Formalne, bardzo uprzejme
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Merci pour votre aide.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Dans l'attente d'un entretien prochain.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Si vous avez besoin de plus d'informations...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Merci de votre confiance.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Dans l'attente de votre réponse.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Meilleures salutations,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Cordialement,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują