Zwroty | rosyjski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kara Sinjoro Prezidanto,
Уважаемый г-н президент
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John,
Привет, Иван!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
Пишем вам по поводу...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
Мы пишем в связи с ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
Ввиду...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
В отношении...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ваша компания была рекомендована...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
Вы не против, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Будьте любезны...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
Буду очень благодарен, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Не могли бы вы прислать мне...
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Мы заинтересованы в получении...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
Вынужден (с)просить вас...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi povas rekomendi...
Не могли бы вы посоветовать...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Пришлите пожалуйста...
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi estas urĝe petita al...
Вам необходимо срочно...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
Мы были бы признательны, если..
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna listoprezo por...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco...
Мы намерены...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
Заранее спасибо...
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas pli informon...
Если вам необходимо больше информации...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas vian negocon.
Мы ценим ваш вклад
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
С уважением...
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
С уважением...
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
С уважением ваш...
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują