Zwroty | niemiecki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kara Sinjoro Prezidanto,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John,
Lieber Johann,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
Bezug nehmend auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
In Bezug auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Wären Sie so freundlich...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi povas rekomendi...
Können Sie ... empfehlen...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi estas urĝe petita al...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna listoprezo por...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco...
Wir beabsichtigen...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
Vielen Dank im Voraus...
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas pli informon...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas vian negocon.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
Hochachtungsvoll
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
Herzliche Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują