Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kara Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John,
Beste Jan
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
Met betrekking tot ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi povas rekomendi...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi estas urĝe petita al...
U wordt dringend verzocht ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna listoprezo por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco...
Het is ons oogmerk om ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas pli informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas vian negocon.
Wij waarderen u als klant.
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
Hoogachtend,
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
Groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują