Zwroty | duński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kara Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Kære Fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det vedkommer,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John,
Kære John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til jer angående...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i forbindelse med...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
I fortsættelse af...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
I henhold til...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vil du have noget imod at...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Kunne du være så venlig at...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi povas rekomendi...
Kan du anbefale...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kan du venligst sende mig...
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi estas urĝe petita al...
Du er snarest anmodet til at...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco...
Det er vores hensigt at...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas pli informon...
Hvis du ønsker mere information...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas vian negocon.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
Med venlig hilsen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
Med venlig hilsen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
Med respekt,
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują