Zwroty | chiński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Kara Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Estimata John,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
Ni skribas al vi pri...
我们因为...给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Ni skribas en rilato kun...
我们写这封信是因为...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Plu al...
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
Mi skribas por demandi pri...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗
Formalna prośba, uprzejmie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi povas rekomendi...
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
Vi estas urĝe petita al...
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
Kio estas via nuna listoprezo por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
Ĝi estas nia intenco...
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Antaŭdankon…
提前谢谢您…
Formalne, bardzo uprzejme
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
Se vi bezonas pli informon...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
Ni dankas vian negocon.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Altestime,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Altestime,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Altestime,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Ĉion bonan,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Ĉion bonan,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują