Zwroty | szwedzki - Język biznesu | List

List - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Bäste John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们因为...给您写信
Vi skriver till er angående ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们写这封信是因为...
Vi skriver i samband med ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
Vidare till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写这封信,想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Vi ber er omgående att ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您…
Tack på förhand...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formalne, uprzejme
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Om ni behöver mer information ...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Med vänlig hälsning,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Vänliga hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Hälsningar,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują