Zwroty | rosyjski - Język biznesu | List

List - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

尊敬的主席先生,
Уважаемый г-н президент
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Уважаемый г-н ...
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Уважаемая госпожа
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Уважаемые...
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Уважаемые...
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Уважаемые...
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Уважаемый г-н Смидт
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Уважаемый...
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Привет, Иван!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们因为...给您写信
Пишем вам по поводу...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们写这封信是因为...
Мы пишем в связи с ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
Ввиду...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
В отношении...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写这封信,想询问关于...的信息
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Я пишу от лица..., чтобы...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Ваша компания была рекомендована...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Вы не против, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Будьте любезны...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Буду очень благодарен, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗
Не могли бы вы прислать мне...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对接受/获得...很有兴趣
Мы заинтересованы в получении...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Вынужден (с)просить вас...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Не могли бы вы посоветовать...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Пришлите пожалуйста...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Вам необходимо срочно...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Мы были бы признательны, если..
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Мы намерены...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您…
Заранее спасибо...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Спасибо за помощь в этом деле.
Formalne, uprzejme
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Я хотел бы обсудить это с вами
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Если вам необходимо больше информации...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Мы ценим ваш вклад
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Надеюсь на скорый ответ
Mniej formalne, uprzejme
此致
С уважением...
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
С уважением...
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
С уважением ваш...
Formalne, rzadziej używane
祝好
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują