Zwroty | niemiecki - Język biznesu | List

List - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

尊敬的主席先生,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Lieber Herr Schmidt,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Lieber Johann,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们因为...给您写信
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们写这封信是因为...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
Bezug nehmend auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
In Bezug auf...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写这封信,想询问关于...的信息
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Wären Sie so freundlich...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对接受/获得...很有兴趣
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Können Sie ... empfehlen...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Wir beabsichtigen...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您…
Vielen Dank im Voraus...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formalne, uprzejme
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Hochachtungsvoll
Formalne, rzadziej używane
祝好
Herzliche Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Grüße
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują