Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | List

List - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Beste Jan
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们因为...给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们写这封信是因为...
Wij schrijven u in verband met ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写这封信,想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对接受/获得...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您…
Bij voorbaat dank.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formalne, uprzejme
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Met vriendelijke groet,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Hoogachtend,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Met de beste groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Groeten,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują