Zwroty | hiszpański - Język biznesu | List

List - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

尊敬的主席先生,
Distinguido Sr. Presidente:
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Distinguidos Señores:
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Querido Juan:
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们因为...给您写信
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们写这封信是因为...
Le escribimos en referencia a...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
Con relación a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
En referencia a...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写这封信,想询问关于...的信息
Escribo para pedir información sobre...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
Le escribo en nombre de...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

请问您是否介意...
¿Sería posible...
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
¿Tendría la amabilidad de...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
Me complacería mucho si...
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, uprzejmie
我们对接受/获得...很有兴趣
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
Me atrevo a preguntarle si...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
¿Podría recomendarme...
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
Se le insta urgentemente a...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
Estaríamos muy agradecidos si...
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
Es nuestra intención...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
Lamentamos informarle que...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您…
Le agradecemos de antemano...
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formalne, uprzejme
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
Si requiere más información...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
Espero tener noticias de usted pronto.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Se despide cordialmente,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Atentamente,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Respetuosamente,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Saludos,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują