Zwroty | angielski - Język biznesu | List

List - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
尊敬的先生,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的女士,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
亲爱的约翰,
Dear John,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
我们因为...给您写信
We are writing to you regarding…
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
我们写这封信是因为...
We are writing in connection with...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
因贵公司...
Further to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
鉴于贵公司...
With reference to…
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
我写这封信,想询问关于...的信息
I am writing to enquire about…
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
我代表...给您写信
I am writing to you on behalf of...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
...诚挚推荐贵公司
Your company was highly recommended by…
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

请问您是否介意...
Would you mind if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能...,我将不胜感激
I would be most obliged if…
Formalna prośba, niezobowiązująco
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
如果您能… ,我将非常感激
I would be grateful if you could...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
您能将…发送给我吗
Would you please send me…
Formalna prośba, uprzejmie
我们对接受/获得...很有兴趣
We are interested in obtaining/receiving…
Formalna prośba, uprzejmie
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Formalna prośba, uprzejmie
您能推荐...吗?
Could you recommend…
Formalna prośba, uprzejmie
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Formalna prośba, bezpośrednio
请您尽快按要求将...
You are urgently requested to…
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
如果您能...,我们将不胜感激
We would be grateful if…
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
您目前针对...的价格清单是什么样的?
What is your current list price for…
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
We are interested in ... and we would like to know ...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
We understand from your advertisment that you produce…
Formalne zapytanie, bezpośrednio
我们的意向是...
It is our intention to…
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
我们仔细考虑了您的建议和...
We carefully considered your proposal and…
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you that…
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
If you need any additional assistance, please contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formalne, bardzo uprzejme
提前谢谢您…
Thanking you in advance…
Formalne, bardzo uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formalne, bardzo uprzejme
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formalne, bardzo uprzejme
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as possible because…
Formalne, uprzejme
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
If you require any further information, feel free to contact me.
Formalne, uprzejme
我很期待将来有合作的可能性。
I look forward to the possibility of working together.
Formalne, uprzejme
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this matter.
Formalne, uprzejme
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
I look forward to discussing this with you.
Formalne, bezpośrednie
如果您需要更多信息...
If you require more information ...
Formalne, bezpośrednie
和您做生意,我们觉得很愉快。
We appreciate your business.
Formalne, bezpośrednie
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formalne, bardzo bezpośrednie
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Mniej formalne, uprzejme
此致
Yours faithfully,
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
此致
敬礼
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
肃然至上
Respectfully yours,
Formalne, rzadziej używane
祝好
Kind/Best regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
祝好
Regards,
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują