Zwroty | rosyjski - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Dear Mr. President,
Уважаемый г-н президент
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
Уважаемый г-н ...
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Уважаемая госпожа
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Уважаемые...
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Уважаемые...
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
Уважаемые...
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
Уважаемый...
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
Привет, Иван!
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
Пишем вам по поводу...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with...
Мы пишем в связи с ...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
Ввиду...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
В отношении...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
Ваша компания была рекомендована...
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Would you mind if…
Вы не против, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Будьте любезны...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Буду очень благодарен, если...
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
Не могли бы вы прислать мне...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
Мы заинтересованы в получении...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Вынужден (с)просить вас...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
Не могли бы вы посоветовать...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Пришлите пожалуйста...
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
Вам необходимо срочно...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
Мы были бы признательны, если..
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
Мы намерены...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Заранее спасибо...
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Мы ценим ваш вклад
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
С уважением...
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
С уважением...
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
С уважением ваш...
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
С уважением...
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują