Zwroty | chiński - Język biznesu | List

List - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer ulicy + nazwa ulicy
miejscowość + kod pocztowy.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
hrabstwo
kod pocztowy
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + prowincja
kod pocztowy
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa firmy
nazwa + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość

List - Wstęp

Dear Mr. President,
尊敬的主席先生,
Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska
Dear Sir,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Dear John,
亲爱的约翰,
Nieformalny, kiedy osoby są ze sobą zaprzyjaźnione, nie jest powszechny
We are writing to you regarding…
我们因为...给您写信
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
We are writing in connection with...
我们写这封信是因为...
Formalny, pisany w imieniu całej firmy
Further to…
因贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
With reference to…
鉴于贵公司...
Formalny, nawiazujący do czegoś związanego bezpośrednio z firmą, z którą się kontaktujemy
I am writing to enquire about…
我写这封信,想询问关于...的信息
Mniej formalny, w imieniu własnym, ale jako pracownik firmy
I am writing to you on behalf of...
我代表...给您写信
Formalny, kiedy piszemy w imieniu drugiej osoby
Your company was highly recommended by…
...诚挚推荐贵公司
Formalny, zwrot uprzejmy

List - Rozwinięcie

Would you mind if…
请问您是否介意...
Formalna prośba, niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
您是否能够...
Formalna prośba, niezobowiązująco
I would be most obliged if…
如果您能...,我将不胜感激
Formalna prośba, niezobowiązująco
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
I would be grateful if you could...
如果您能… ,我将非常感激
Formalna prośba, bardzo uprzejmie
Would you please send me…
您能将…发送给我吗
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in obtaining/receiving…
我们对接受/获得...很有兴趣
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
我必须问您是否...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
您能推荐...吗?
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
您能将...发送给我吗?
Formalna prośba, bezpośrednio
You are urgently requested to…
请您尽快按要求将...
Formalna prośba, bardzo bezpośrednio
We would be grateful if…
如果您能...,我们将不胜感激
Formalna prośba, uprzejmie, w imieniu firmy
What is your current list price for…
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formalna, określona prośba, bezpośrednio
We are interested in ... and we would like to know ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formalne zapytanie, bezpośrednio
We understand from your advertisment that you produce…
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formalne zapytanie, bezpośrednio
It is our intention to…
我们的意向是...
Formalne oświadczenie woli, bezpośrednio
We carefully considered your proposal and…
我们仔细考虑了您的建议和...
Formalna informacja o pozytywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji
We are sorry to inform you that…
很抱歉地通知您...
Formalna informacja o negatywnym rozpatrzeniu złożonej propozycji

List - Zakończenie

If you need any additional assistance, please contact me.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further assistance, please let us know.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
提前谢谢您…
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as possible because…
麻烦您请尽快回复,因为...
Formalne, uprzejme
If you require any further information, feel free to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility of working together.
我很期待将来有合作的可能性。
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this matter.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing this with you.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formalne, bezpośrednie
If you require more information ...
如果您需要更多信息...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct telephone number is…
请联系我,我的电话号码是...
Formalne, bardzo bezpośrednie
I look forward to hearing from you soon.
期待着尽快得到您的回复。
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
此致
Formalne, odbiorca nie jest nam znany
Yours sincerely,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, odbiorca jest nam znany. Możemy użyć tych samych zwrotów, co przy nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
肃然至上
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie mówiącymi do siebie po imieniu
Regards,
祝好
Nieformalne, między partnerami w biznesie, którzy często ze sobą pracują