Zwroty | tajski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Formalne, uprzejme
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
Formalne, bezpośrednie
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Formalne, bezpośrednie
Il totale dovuto è...
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
Formalne, bezpośrednie
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
Formalne, bardzo uprzejme
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
Formalne, uprzejme
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
Formalne, uprzejme
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
Formalne, uprzejme
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Formalne, bezpośrednie
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Formalne, bezpośrednie
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Formalne, bardzo bezpośrednie
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
Formalne, uprzejme