Zwroty | niemiecki - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Dịch vụ của chúng tôi có giá...
Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Formalne, bardzo uprzejme
Vui lòng xem hóa đơn đính kèm số... cho...
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
Formalne, uprzejme
Hóa đơn dự toán sẽ được fax cho ông/bà.
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Formalne, bezpośrednie
Vui lòng thanh toán ngay khi nhận được sản phẩm.
Sofort fällig nach Wareneingang.
Formalne, bezpośrednie
Tổng số tiền cần thanh toán là...
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Formalne, bezpośrednie
Theo quy định của công ty của chúng tôi, hóa đơn chỉ được niêm yết bằng đồng euro.
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Chúng tôi xin mạn phép nhắc ông/bà rằng đã quá hạn thanh toán cho...
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Formalne, bardzo uprzejme
Đây là thông báo nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/bà vẫn chưa được thanh toán.
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Formalne, uprzejme
Theo như kê khai của chúng tôi, chúng tôi vẫn chưa nhận được chuyển khoản của ông/bà để thanh toán cho hóa đơn ở trên.
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Formalne, uprzejme
Chúng tôi rất mong ông/bà có thể nhanh chóng thanh toán trong vài ngày tới.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Formalne, uprzejme
Chúng tôi được biết hóa đơn này vẫn chưa được thanh toán.
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Formalne, bezpośrednie
Ông/bà hãy vui lòng nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh toán.
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Formalne, bezpośrednie
Chúng tôi vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cho...
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Phòng Khách hàng của chúng tôi chỉ có thể tiến hành gửi hàng cho quí khách sau khi chúng tôi nhận được bản sao séc/chứng nhận chuyển khoản.
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nếu quí khách đã tiến hành thanh toán, vui lòng bỏ qua thư này.
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Formalne, uprzejme