Zwroty | hiszpański - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Dịch vụ của chúng tôi có giá...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Formalne, bardzo uprzejme
Vui lòng xem hóa đơn đính kèm số... cho...
Encontrará adjunta la factura número...
Formalne, uprzejme
Hóa đơn dự toán sẽ được fax cho ông/bà.
La factura pro forma será enviada por fax.
Formalne, bezpośrednie
Vui lòng thanh toán ngay khi nhận được sản phẩm.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Formalne, bezpośrednie
Tổng số tiền cần thanh toán là...
El monto total a pagar es...
Formalne, bezpośrednie
Theo quy định của công ty của chúng tôi, hóa đơn chỉ được niêm yết bằng đồng euro.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Chúng tôi xin mạn phép nhắc ông/bà rằng đã quá hạn thanh toán cho...
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Formalne, bardzo uprzejme
Đây là thông báo nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/bà vẫn chưa được thanh toán.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Formalne, uprzejme
Theo như kê khai của chúng tôi, chúng tôi vẫn chưa nhận được chuyển khoản của ông/bà để thanh toán cho hóa đơn ở trên.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Formalne, uprzejme
Chúng tôi rất mong ông/bà có thể nhanh chóng thanh toán trong vài ngày tới.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Formalne, uprzejme
Chúng tôi được biết hóa đơn này vẫn chưa được thanh toán.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Formalne, bezpośrednie
Ông/bà hãy vui lòng nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh toán.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Formalne, bezpośrednie
Chúng tôi vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cho...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Phòng Khách hàng của chúng tôi chỉ có thể tiến hành gửi hàng cho quí khách sau khi chúng tôi nhận được bản sao séc/chứng nhận chuyển khoản.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nếu quí khách đã tiến hành thanh toán, vui lòng bỏ qua thư này.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Formalne, uprzejme