Zwroty | angielski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
For my services I kindly request the following payment…
Formalne, bardzo uprzejme
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Please find enclosed invoice no. … for …
Formalne, uprzejme
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
The pro forma invoice will be faxed.
Formalne, bezpośrednie
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Payable immediately after the receipt of the goods.
Formalne, bezpośrednie
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
The total amount payable is…
Formalne, bezpośrednie
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
It is our company policy to invoice only in Euros.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
May we remind you that your payment for...is overdue.
Formalne, bardzo uprzejme
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Formalne, uprzejme
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Formalne, uprzejme
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Formalne, uprzejme
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Our records show that the invoice still has not been paid.
Formalne, bezpośrednie
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Please send your payment promptly.
Formalne, bezpośrednie
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
We have not yet received payment for…
Formalne, bardzo bezpośrednie
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Formalne, bardzo bezpośrednie
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Formalne, uprzejme