Zwroty | niderlandzki - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formalne, bardzo uprzejme
Encontra-se anexa a fatura nº.
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formalne, uprzejme
A fatura pro forma será enviada por fax.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formalne, bezpośrednie
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formalne, bezpośrednie
O valor total a pagar é...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formalne, bezpośrednie
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formalne, bardzo uprzejme
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formalne, uprzejme
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formalne, uprzejme
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formalne, uprzejme
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formalne, bezpośrednie
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formalne, bezpośrednie
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formalne, uprzejme