Zwroty | tajski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

저희가 제공한 서비스에 대해, 다음의 금액 지불요청을 알려드립니다.
ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
...를 위해, 동봉된 송장에서 no. ....를 찾으시기 바랍니다.
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Formalne, uprzejme
견적 가격은 팩스로 전달 될 것입니다.
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
Formalne, bezpośrednie
상품을 받으신 후, 곧바로 가격을 지불하실 수 있습니다.
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Formalne, bezpośrednie
총 지불하실 금액은 .... 입니다.
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
Formalne, bezpośrednie
저희 회사 규정상 송장으로 알려드리는 금액은 유로화로만 기입하게 됐습니다.
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

....에 대한 귀하의 지불이 미불상태임을 알려드립니다.
เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
Formalne, bardzo uprzejme
이 메일은 위의 송장 내용의 금액이 아직 지불되지 않았음을 알려드리려고 보냅니다.
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
Formalne, uprzejme
저희의 기록에 따르면, 위에 상기된 송장에 대한 요금을 아직 받지 못하였습니다.
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
Formalne, uprzejme
며칠 내로, 다시 한번 거래 계좌를 확인하여 주신다면 감사하겠습니다.
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
Formalne, uprzejme
저희의 기록에 따르면, 귀하는 아직 송장에 적힌 요금을 납부하지 않으셨습니다.
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Formalne, bezpośrednie
신속히 지불하여 주시기 바랍니다.
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Formalne, bezpośrednie
....에 대한 돈을 아직 받지 못했습니다.
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
송금 영수증의 사본을 저희에게 보내주셔야만, 회계부에서, 주문하신 물건을 배송팀으로 넘기겠습니다.
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Formalne, bardzo bezpośrednie
이미 금액을 송금하셨다면, 이 편지를 무시하여 주십시오.
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
Formalne, uprzejme