Zwroty | czeski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

・・・・についてご請求いたします。お支払いの程よろしくお願い致します。
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formalne, bardzo uprzejme
・・・・について、請求明細書no.・・・・を御覧下さい。
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formalne, uprzejme
ファックスで見積送り状をお送りいたします。
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formalne, bezpośrednie
商品の受領書が届いたらすぐお支払いいただけます。
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formalne, bezpośrednie
お支払総額は・・・・です。
Celková splatná částka je...
Formalne, bezpośrednie
弊社の規則によりお支払いはユーロのみで受け付けています。
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

・・・・のお支払い期限が過ぎておりますが、ご送金が本日時点で確認できておりません。
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formalne, bardzo uprzejme
お支払い期限が過ぎておりますが、ご送金がまだのように見受けられます。
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formalne, uprzejme
・・・・の請求書のお支払い期限が過ぎておりますが、ご送金が本日時点で確認できておりません。
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formalne, uprzejme
お手数ですが至急ご送金いただきますようお願い申し上げます。
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formalne, uprzejme
ご送金がまだのように見受けられます。
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formalne, bezpośrednie
至急ご送金いただきますようお願い申し上げます。
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formalne, bezpośrednie
・・・・につきまして、未だご入金の確認ができておりません。
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formalne, bardzo bezpośrednie
弊社の会計課では、小切手を受け取った後でのみ商品を発送しております。
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formalne, bardzo bezpośrednie
お振込みが本状と行き違いになってしまいましたら、何卒ご容赦いただきますようお願いいたします。
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formalne, uprzejme