Zwroty | tajski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
随函附上...的发票号码...
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Formalne, uprzejme
该报价单的发票将传真给您。
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
Formalne, bezpośrednie
收到货物发票之后立即付款。
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Formalne, bezpośrednie
总支付额是...
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
Formalne, bezpośrednie
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
Formalne, bardzo uprzejme
提醒您一下,上述货单仍然未付。
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
Formalne, uprzejme
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
Formalne, uprzejme
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
Formalne, uprzejme
我们的记录显示发票仍没有被支付。
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Formalne, bezpośrednie
请立即发送您的付款。
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Formalne, bezpośrednie
我们还没有收到...的付款
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Formalne, bardzo bezpośrednie
如果您已发送付款,请忽略此信。
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
Formalne, uprzejme