Zwroty | tajski - Język biznesu | Wystawianie faktury

List | E-mail | Wystawianie faktury | Zamówienie | Spotkania | Rezerwacje | Skróty | Tytuły zawodowe

Wystawianie faktury - Polecenie zapłaty

For my services I kindly request the following payment…
ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
Formalne, bardzo uprzejme
Please find enclosed invoice no. … for …
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Formalne, uprzejme
The pro forma invoice will be faxed.
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
Formalne, bezpośrednie
Payable immediately after the receipt of the goods.
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Formalne, bezpośrednie
The total amount payable is…
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
Formalne, bezpośrednie
It is our company policy to invoice only in Euros.
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
Formalne, bardzo bezpośrednie

Wystawianie faktury - Przypomnienie

May we remind you that your payment for...is overdue.
เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
Formalne, bardzo uprzejme
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
Formalne, uprzejme
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
Formalne, uprzejme
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
Formalne, uprzejme
Our records show that the invoice still has not been paid.
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Formalne, bezpośrednie
Please send your payment promptly.
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Formalne, bezpośrednie
We have not yet received payment for…
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
Formalne, bardzo bezpośrednie
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Formalne, bardzo bezpośrednie
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
Formalne, uprzejme